ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บรรยายรายวิชา SCID518 : Generic Skills in Science Research
หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
วันที่ 20, 21 และ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์