ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

บุคลากรงานสารสนเทศ ฯ ร่วมสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เรื่อง “GO Forward Together : Get to Know More for Quality Services”
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
www.facebook.com/aungkanamulibrary/media