ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการอบรม
เรื่อง “เทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS และกลยุทธ์การส่งเสริมบทความวิจัย ให้ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ”
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ และรักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในการกล่าวรายงาน
วิทยากรบรรยายโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 25 พฤษภาคม  2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง อุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร