ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Google Apps for Education"
วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114