ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 57 ปี
และร่วมแสดงความยินดี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ได้รับ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III)
ของสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และ นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล