ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การสร้าง Application บน Android"
วันที่ 15, 19 มิถุนายน  2558 ณ เวลา 07.00 - 19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์