ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับสิ่งพิมพ์ที่ระลึก จาก ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยผู้อำนวยการแห่งศูนย์ยุโรปฯ เป็นผู้มอบ เป็นจำนวนทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่
1) มหัศจรรย์เยอรมนี 60 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 100 เล่ม 2) ไกลบ้าน 100 เล่ม และ
3) เสด็จพระพาสยุโรป 100 เล่ม จำนวนทั้งหมด 300 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ และช่วยเหลือผู้ขาดแคลนต่อไป
วันที่ 29 พฤษภาคม  2558 ณ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย