ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

อบรมพิเศษ "Bring your own website สำหรับเว็บมาสเตอร์" ภาควิชา / หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
วิทยากรโดย ทีมเว็บมาสเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์