ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

อบรมพิเศษ เทคนิคการจัดการเว็บไซต์ด้วย Adobe Dreamweaver (สำหรับเว็บมาสเตอร์)
วิทยากรโดย ทีมเว็บมาสเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์