ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2558)

อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Turnitin และสามารถใช้โปรแกรม Turnitin
ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ จากฐานข้อมูลทั่วโลกได้ โดยมี นายครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์งานบริการสืบค้นสารสนเทศ เป็นผู้ช่วยวิทยากร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภาพข่าวจาก Facebook บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล