ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2558)

 SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส