ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
เพื่อนำไปจัดเข้าห้องสมุดในการให้บริการแก่บุคลากรของหน่วยงานและผู้สนใจ จำนวนทั้งหมด 1,549 เล่ม (หนังสือ 1,300 เล่ม / วารสาร 249 เล่ม)
วันที่ 3 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล