ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2558)

บรรยาย Special Problems in Biology (SCBI 300)
หัวข้อ วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 20 คน
วันที่ 23 มิถุนายน  2558 ณ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์