ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2558)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 56
โดยวิทยากร อาจารย์สรวง อุดมวรภัณฑ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114