ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา ให้แก่กลุ่มตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 ราย
เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการ "อาสาพัฒนา" ที่จัดในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (หนังสือ 165 เล่ม / วารสาร 11 เล่มพร้อมสื่อประกอบการศึกษา)
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์