ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2557)

ผลรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
ในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังนี้

1. รางวัลเว็บไซต์ยอดนิยม

รางวัลชนะเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลดาวรุ่ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2. รางวัลออกแบบดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการจัดการ

รางวัลชมเชย คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลชมเชย คณะเทคนิคการแพทย์

รางวัลดาวรุ่ง วิทยาลัยศาสนศึกษา