ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปทำบุญถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 1 ชุด ให้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หรือ วัดมหาธาตุ ณ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางวัดต่อไป วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร