ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

สัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 20-21 มกราคม 2557 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนวังจันทน์