ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

อบรมการใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นผลงานตีพิมพ์และสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี ระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 55 คน
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์