ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2557)

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข