ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้ มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มอาสา วิทยา มหิดล (อัศวินโต๊ะกลม)
เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนและครู ในกิจกรรม "ครูอาสา ลากรุง ไปขึ้นดอย" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2558
ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขุนอมแฮดนอก ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
(หนังสือ 96 ชื่อเรื่อง 133 เล่ม /วารสาร 11 ชื่อเรื่อง 114 เล่ม)
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์