ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web"
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.