ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2557
ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Teleconference ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ภาพบรรยากาศ