ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือจากนิสิตกลุ่มจิตอาสา ชั้นที่ปี 1 สาขาวิชาสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
จำนวน 10 ท่าน ตามโครงการ SWU Book Donation ในรายวิชา General education for human development
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์