ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การคัดเลือกวารสารวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ และปลอดภัย
ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและวิจัยบูรณาการของคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา SI 213-214 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร