ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

บรรยาย Special Problems in Biology : SCBI 400 หัวข้อ วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 18 คน วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ N 516 ตึกชีววิทยา