ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

อบรมวิธีการตรวจสอบวารสารตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก
ให้กับบุคลากรบัณทิตวิทยาลัย ม.มหิดล
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557เวลา 09.15-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์