ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวัสดุประกอบการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-14 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (หนังสือ 648 เล่ม พร้อมสื่อวัสดุเพื่อการศึกษา) วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)