ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง"
ในการประชุมวิชาการชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.) ประจำปี 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)