ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ How to use SciVal - The Research Performance Evaluation & Benchmarking Tool
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์