ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ตัวแทนนิสิตจากภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ ณ โรงเรียนบ้านทับกระดาษ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
(หนังสือจำนวน 195 เล่มพร้อมสื่ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์