ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ กองบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ปทุมธานี หนังสือและวารสารจำนวนทั้งหมด 1,486 เล่ม พร้อมสื่อประกอบความรู้ (หนังสือ 910 เล่ม / วารสาร 576 เล่ม) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)