ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

Topic : Library Promotion
on "Digital Library Management"
by Ruchareka Wittayawuttikul
on October 15, 2014 at Asian Institute of Technology (AIT)