ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของ มจพ. และดัชนีคุณภาพวารสารทางวิชาการ"
โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากรบรรยาย
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาพข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ