ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

คุณรุจเรขา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิชาการ”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00-16:00 น. ณ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์