ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมการกำหนด Functional Competency ของบุคลากรในวิชาชีพสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 9-10 มกราคม 2557 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล