ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวัสดุประกอบการศึกษาให้แก่ คุณเสกสรร วรรณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง เพื่อนำไปจัดหาเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล (หนังสือ 440 เล่มพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา) วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ P116