ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์และวัสดุประกอบการศึกษา ให้แก่ ตัวแทนจากมูลนิธิสันติสุขชาวไทย สำหรับชุมชน จำนวน 972 เล่ม (หนังสือ 63 รายการ 852 เล่ม / วารสาร 120 เล่ม) วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ P116

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดตั้งห้องสมุดใหม

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์พร้อมสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ ให้แก่ ตัวแทนจากสมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ห้องสมุดรังไหม ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
สำหรับชุมชน จำนวน 553 เล่ม (หนังสือ 132 รายการ 553 เล่ม)