ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวนทั้งหมด 1,521 เล่ม (หนังสือ 1,071/ วารสาร 450 เล่ม)  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร