ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้นประกอบการทำรายงาน"

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ พร้อมทีมบรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้นประกอบการทำรายงาน" รายวิชา LAEN 265 Critical English Reading Skills and Strategies ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปี 2 จำนวน 78 คน ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ และทางออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meetings