ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,122 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,222 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน