ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

ประชุมหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Features) การใช้งานฐานข้อมูล Embase และนำเสนอการใช้งานฐานข้อมูล Reaxys

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง P101 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล บุคลากรจากงานสารสนเทศฯ พร้อมหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากรจากห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และตัวแทนจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับ คุณ Gillian Ho Senior Account Manager คุณ Raymond Teng Senior Solution Sales Manager และคุณยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย Customer Consultant จากสำนักพิมพ์ Elsevier นำเสนอ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Features) การใช้งานฐานข้อมูล Embase (บอกรับโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และนำเสนอการใช้งานฐานข้อมูล Reaxys นอกจากนี้ยังหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรม และเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Reaxys ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล