ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

กิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล JCR รุ่นที่ 3"

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล JCR รุ่นที่ 3" วิทยากรโดย คุณเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นักเอกสารสนเทศ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อแนะนำการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports 2022 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ และทางออนไลน์ผ่าน Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 14 ท่าน