ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ. ดร.พินัย สิริเกียรติกุล นำคณะนักศึกษาจาก DC School of Architecture and Design, Kerala ประเทศอินเดีย จำนวน ๑๕ ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) อาคารชีววิทยาใหม่ (ตึก N) เพื่อเป็นการทัศนศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบอาคารในโครงการ Silpakorn Summer School 2023 โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย จากหน่วยจดหมายเหตุฯ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำชม

ทั้งนี้ อาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม เป็นอาคารที่มีการออกแบบที่แปลกตาและล้ำสมัย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ สำหรับเป็นอาคารบรรยายรวมแก่นักศึกษา มีความพิเศษด้านการออกแบบโครงสร้างโดยภายในห้องบรรยายทุกห้องจะไม่มีเสาคั่น เช่นเดียวกับห้องประชุมอาคารชีววิทยาใหม่ (ตึก N) ที่มีการออกแบบเชิงโครงสร้างอันน่าทึ่ง ห้องประชุมชั้นหนึ่งไม่มีเสาคั่นกลางเช่นกัน