ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 4 วิทยากรโดย คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อตรวจ Original Check ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้ Turnitin ที่ควรทราบ รวมถึงแนะนำฟังก์ชัน Turnitin's AI writing detection มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 13 ท่าน