ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ด้วย Journal Finder รุ่นที่ 3"

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ด้วย Journal Finder รุ่นที่ 3" วิทยากรโดย คุณครรชิต บุญเรือง ตำแหน่งบรรณารักษ์ เพื่อแนะนำเครื่องมือช่วยเลือกวารสารในเครือสำนักพิมพ์ Elsevier และ Wiley ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ และทางออนไลน์ผ่าน Google Meet มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 18 ท่าน