ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

การใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 2 ในรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 2 ในรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาพฤกษศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2565 จำนวน 22 ท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล