ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Video by Pictory

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Video by Pictory วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับช่วยสร้างคลิปวีดีโออย่างง่าย ตั้งแต่การวาง Storyboard การใส่สคริปต์ การเพิ่มวิดีโอประกอบ และการให้เสียง ผ่านการเขียนคำสั่ง (Prompt) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 25 ท่าน