ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ The 1st Training on Reference Management with EndNote 20 for Mac (Training in English)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ The 1st Training on Reference Management with EndNote 20 for Mac (Training in English) วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคสลุข เพื่อฝึกฝนการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote บนระบบปฏิบัติการ Mac OS สำหรับช่วยเขียนอ้างอิงผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 13 ท่าน