ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2566)

กิจกรรม SciFinder Discovery Platform Road Show

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder "SciFinder Discovery Platform Road Show" โดยเชิญผู้แทนจาก CAS Customer Center จัดบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้งาน พร้อมบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder แนะนำคุณลักษณะใหม่ (New Feature) ได้แก่ CAS Analytical Methods CAS Formulus วิทยากรโดย Ms.Pamela OOn, Manager, Customer Success Specialist จาก CAS ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกอบรมจำนวนมาก